ერეკლე ექვთიმიშვილი

ენდოვასკულური ნეიროქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი
ტელ:
(+995) 577 10 19 18
ელ. ფოსტა
e.ekvtimishvili@tsmu.edu

განათლება

 • 2019 წლის 29 ნოემბერს მიენიჭა მედიცინის აკადემიური დოქტორის ხარისხი
 • 2015 – 2018 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის –
  დოქტორანტი-სპეციალობა ნეიროქირურგია
 • 2007- 2011 საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და
  სოციალური დაცვის სამინისტრო,დიპლომისშემდგომი განათლებისა (პროფესიული მზადების) და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი
  საექიმო სპეციალობის (ნეიროქირურგია) მაძიებელი
 • 2001-2006 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
  მედიცინის ფაკულტეტი (წარჩინებით)
 • 1998-2001 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან
  არსებული სახელმწიფო სამედიცინო კოლეჯი (წარჩინებით)
 • 1989-1998 თბილისის #6 საავტორო სკოლა (9 კლასის ბაზაზე-წარჩინებით)

პროფესიული გამოცდილება

 • 2020 ივლისიდან – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
  ასისტენტ-პროფესორი (ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი – შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი,საუნივერსიტეტო კლინიკის“ ბაზაზე)
 • 2019-დან ქ.თბილისის მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა – ენდოვასკულური ნეიროქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2018-2020 ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, ნეიროქირურგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;
 • 2018 –2020 ქ.თბილისის შპს „წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო“-ს რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების ცენტრის, ნეიროქირურგიის პროგრამის მოწვეული პედაგოგი (მოდულის ხელმძღვანელი)
 • 2011 -დან ქ.თბილისის მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცონო ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა – ნეიროქირურგი
 • 2007 – 2011: ქ.თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკა,ნეიროქირურგიის ცენტრი საექიმო სპეციალობის (ნეიროქირურია) მაძიებელი
 • 2015 საერთაშორისო ტრენინგ კურსი სისხლძარღვოვან ნეიროქირურგიაში თურქეთი
 • 2013 ინტერვენციული რადიოლოგიის განყოფილება. ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა საკვალიფიკაციო კურსი
 • 2010 ინტერვენციული ნეიროქირურგიის განყოფილება.ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა საკვალიფიკაციო კურსი
 • 2009 XIV WORLD CONGRESS OF NEUROLOGICAL SURGERY BOSTON USA – Codman/De Puy-ს სტიპენდიანტი
 • 2009 ინტერვენციული რადიოლოგიის განყოფილება. ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა საკვალიფიკაციო კურსი
 • 2008 საერთო ქირურგიული განყოფილება სამხარეო კლინიკა,კაუფბოირენი, გერმანია საკვალიფიკაციო კურსი
 • 2004 ნეიროქირურგიული განყოფილება, იენის საუნივერსიტეტო კლინიკა, გერმანია 1-თვიანი ფამულატურა
 • 2002 ბიოქიმიური ლაბორატორია,ჰაჯეტეპეს საუნივერსიტეტო კლინიკა, ანაკარა 1-თვიანი სტუდენტური პრაქტიკა
 • 2001-2006 სტუდენტი-პრაქტიკანტი, თბილისის #1 კლინიკური საავადმყოფოს მიმღები,ნეიროქირურგიული და რეანიმაციული განყოფილებები
 • 2011–დან საქართველოს, ევროპის და ამერიკის ნეიროქირურგთა ასოციაციის თავისუფალი წევრი
ნაშრომები, გამოქვეყნებული პუბლიკაციები და მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებზე
 • 1. NECESSITY OF FOLLOW-UP CEREBRAL DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY AFTER ENDOVASCULAR COILING OR MICROSURGICAL CLIPING OF RUPTURED INTRACRANIAL ANEURYSMS TO EXCLUDE DE NOVO OR ANEURYSMAL REGROW AND AVOID ITS RUPTURE: REPORT OF 2 CASES 2019-უკრაინის ნეიროქიურგთა ასოციაციის ჟურნალი УДК 616.13/14:616.831]-007.64-007.251-039.35-073.75
 • 2. Our experience in treating various types of brain aneurysms by exclusion from the blood flow using flow diverter stents WFNS INTERNATIONAL CONFERENCE “VASCULAREXPERTS” MEETING IN GEORGIAON 17-19 MAY/ //Gunia D., Ekvtimishvili E., Basiladze G.
 • 3. Specifications Of Intracranial Saccular Aneurysms, Treated By Endovascular Approach Using Detacheble Coils / Gunia D., Ingorokva G., Ekvtimishvili E., Basiladze G.// Georgian Medical News No4 (265)2017, p83-p88, ISSN 1512-0112/ ჟურნალი ინდექსირებულია MEDLINE-ის საერთაშორისო სისტემაში,ასახულია SCOP-ის, PudMed-ის და ВИНИТИ РАН-ის მონაცემათა ბაზაში.
 • 4. თავის ტვინის არტერიული ანევრიზმის ენდოვასკულური მკურნალობის ფონზე განვითარებული იშემიური გართულებების პროფილაქტიკა და მკურნალობა / გუნია დ., ინგოროყვა გ., ექვთიმიშვილი ე., ბასილაძე გ. /// თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016, ტომი50, 41-44გვ. /უაკ 378.4 (479.22)(066) IშშN 1987-8990.
 • 5. სუბარაქოიდული სისხლჩაქცევით განვითარებული სისხლძარღვოვანი სპაზმის მკურნალობის შედეგების პროგნოზირება,განპირობე-ბული თავის ტვინის არტერიული ანევრიზმის გასკდომით / გუნია დ., ინგოროყვა გ., ექვთიმიშვილი ე., ბასილაძე გ. /// თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2016, ტომი50, 41-44გვ. /უაკ 378.4 (479.22)(066) IშშN 1987-8990.
 • 6. Microvention workshop in Paul Stradins Clinical University Hospital. Riga, Latvia 20.02.2020
 • 7. German Stroke School , Frankfurt, 7-9.10.2019
 • 8. 14th Congerssof the world Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology. Budapest,Hungary, 16.10.2017 – 19.10.2017
 • 9. Modern Endovascular Methods in Treatment of CCF-s ( 3 Various Cases ) 9th Black Sea Neurosurgical Congress Yerevan,Armenia. october, 2015. D.Gunia, E.Ekvtimishvili. G.Ingorokva
 • 10. Rubtured Vein of Gallen, Mixed Arterio Venous Malformation Totally Endovascular Embolisation using of Glue and Platinum Coils. Weill Cornell Seminar in Neurosurgery Sunday 13 September – Saturday 19 September 2015 E.Ekvtimishvili
 • 11. Using Of Modern Endovascular Methods And Techiques In Treatment Of Complex Aneurysms / D.D Gunia., E.T Ekvtimishvili., G.Z Basiladze /// Endovascular Neuroradiology (Ukraine), No2 (16)2016, p22-p28./ Index Copernicus (ICI Journals Master List 2014).
 • 12. 8th Black Sea Neurosurgical Congress Tbilisi,Georgia. November 8-10, 2013. Endovascular one-step Treatment of Multiple Brain Aneurysms. D.Gunia, E.Ekvtimishvili. G.Ingorokva
 • 13. 5th INWC NEUROSURGICAL CONGRES 10-15 february 2013 chamonix,France Oral Presentation- Endovascular treatment of intracranial AVM using Histoacryl
 • 14. Using of Modern Endovascular Methods And Techniques in Treatment Of Complex Aneurysms and postheammorhage Angiospasm: Expereance Of 35 Cases /Gumia D., Ekvtimishvili E. /// Науковий симпозiум з мiждународною участю “Новiтнi досягнення эндоваскулярноi неирорентгенохирургii”,Национальна академия медичних наук украини ду наукова-практичний центр эндоваскулярноi неирорентгенохирургii намн украини. 26-27 квитня 2012, ст-13 / Материалы съезда.
 • 15. 7th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 17-19 November 2011 Sofia მოხსენებული თემა – Intracranial hemorrhage, aneurysm occlusion, diffuse angiospasm – as a cause of fatal outcomes – ways for resolving this problem
 • 16. Endovascular Coil Embolizacion Of Ruptured Intracranial Aneurysms In Acute period / D.Gunia., G.Ingorokva., V.Tsikarishvili., D.Kazaishvili., E.Ekvtimishvili., N.Iashvili./// 6th BLEACK SEA Neurosurgeon Congress PP-021, Istambul-TURKEY, october 16-18,2009./ Abstact Book.
 • 17. 6th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 16-18 October 2009 ISTANBUL – Outcome of posttraumatic brain injuries G.Ingorokva., V.Tsikarishvili., D.Kazaishvili., E.Ekvtimishvili
 • 18. 6th BLACK SEA NEUROSURGICAL CONGRES 16-18 October 2009 ISTANBUL – Neurosurgery in Georgia G.Ingorokva, E.Ekvtimishvili
 • 19. OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES OF ENDOVASCULAR NEUROSURGERY 28-30 April 2010 ODESSA UKRAINE ENDOVASCULAR COIL EMBOLISATION OF RUBTURED INTRACRANIAL ANEURYSMS IN ACUTE PERIOD D.Gunia E.Ekvtimishvili