პერიფერიული ნერვული სისტემა

 პერიფერიული ნერვული სისტემა – ნერვული სისტემის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს ცენტრალურ ნერვულ სისტემასა და სხეულის სხვადასხვა ნაწილებს შორის.  პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები შეიძლება იყოს სპეციფიკური და ერთ და/ან ორ ნერვის დაზიანებით გამოხატული,  ან მთელის სისტემის მომცველი

1. მაჯის არხის სინდრომი (Carpal tunnel syndrome);
2. იდაყვის ნერვის სინდრომი (Ulnar nerve syndrome);
3. (Tarsal tunnel syndrome).
4. პერინევრიუმის სიმსივნეები
სადიაგნოსტიკო პროცედურები, ამ შემთხვევებში მოიცავს:
5. ელექტროფიზიოლოგიურ ტესტს;
6. ელექტრომიოგრამა (EMG);
7. CT;
8. MRT.